PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU ID NR.BKS 2012/13

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, tel. 67916723, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 4.kārta” Nr.3.DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/012 ietvaros veica Iepirkuma procedūru „Būvdarbu tehniskās uzraudzības pakalpojumi projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta”” ID Nr.BKS 2012/13.

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu tehniskās uzraudzības un inženiera pakalpojumu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Iesniegtie piedāvājumi tika atvērti 2013.gada 04.janvārī, plkst.14:00 SIA „Baložu komunālā saimniecība” telpās, Kr.Barona 1, Baloži, Ķekavas novadā.

SIA „LaKalme” , Reģ. Nr.40003379590 tika piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu. Pretendenta piedāvāta līgumcena 63 700,- LVL (bez PVN). Lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pieņēma 2013.gada 19.martā.