Paziņojums par Iepirkuma procedūru ID Nr.BKS 2012/12

 SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, tel. 67916723, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 4.kārta” Nr.3.DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/012 ietvaros veica Iepirkuma procedūru ID Nr.BKS 2012/12 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta ”.

Iepirkuma priekšmets ir kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība, ūdensapgādes tīklu atjaunošana un paplašināšana, kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana, spiedvadu atjaunošana un paplašināšana, projektēšana un būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Ieceres projektu.

Iesniegtie piedāvājumi tika atvērti 2012.gada 27.decembrī, plkst.14:00 SIA „Baložu komunālā saimniecība” telpās, Kr.Barona 1, Baloži, Ķekavas novadā.

CBF SIA „Binders” , Reģ. Nr.40003164644 tika piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu. Pretendenta piedāvāta līgumcena 3 528 777,00,- LVL (bez PVN). Lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pieņēma 2013.gada 15.janvarī.