Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, 2013.gada 19.aprīlī izsludināja iepirkuma procedūru „Siltumavota ar jaudu 8 MW/st izbūves uzraudzība ietverot laboratoriskās kontroles metodes Baložu ielā 4, Baložos” ID Nr.BKS2013/06.

Iepirkums tika plānots saistībā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”.

2013.gada 15.maijā līdz plkst. 14:00 tika saņemti Kandidātu piedāvājumi. Kandidātu piedāvājumi tika atvērti 2013.gada 15.maijā plkst.14:00. Iepirkuma komisija veica Kandidātu iesniegto Atlases dokumentācijas vērtēšanu un veica 2.posma pretendentu atlasi. 2013.gada 20.maijā Iepirkuma komisija vērtēšanas laikā atlasītiem kandidātiem nosūtīja aicinājumu iesniegt Tehniskās un Finanšu piedāvājumus.

2013.gada 4.jūnijā  līdz plkst. 14:00 tika saņemti Kandidātu 2.ieprikuma posma piedāvājumi (Tehniskās un Finanšu piedāvājumi). Kandidātu piedāvājumi tika atvērti 2013.gada 04.jūnijā plkst.14:00. Iepirkuma komisija veica Kandidātu iesniegto 2.ieprikuma posma piedāvājumu vērtēšanu.

SIA „Baložu komunālā saimniecība” Iepirkuma komisija 2013.gada 06.jūnijā pieņēma lēmumu piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu AS „Inspecta Latvia” (reģistrācijas Nr. 40003130421). Pretendenta piedāvātā līgumcena LVL 79 514,45 (bez PVN).