Paziņojums par iepirkuma procedūras „Centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas pasākumi Baložu pilsētā” (ID.NR.BKS2013/04) rezultātiem

 

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, reģistrācijas Nr.40003201921, adrese: Kr.Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV- 2128, saistībā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitāti „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” veica iepirkuma procedūru „Centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas pasākumi Baložu pilsētā” (ID.NR.BKS2013/04).

Iepirkuma priekšmets – siltumtrašu un siltummezglu projektēšana, esošo siltumtīklu rekonstrukcija, jaunu posmu izbūve un automātisko individuālo siltummezglu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Baložos saskaņā ar tehnisko inženierplāna uzdevumu.

SIA „Baložu komunālā saimniecība” Iepirkuma komisija 2013.gada 17.aprīlī pieņēma lēmumu piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu personu SIA „DGS” (reģistrācijas Nr.40003261723) un SIA „Zinātniskā ražošanas firma „Rumba”” (reģistrācijas Nr.40103009807) apvienībai. Pretendenta piedāvātā līgumcena LVL 1 920 370,89,- (bez PVN).