Par karstā ūdens apgādes cenu izmaiņām Baložos.

 No š.g. sākuma līdz aprīļa beigām mājsaimniecību lietotājiem tika piemērots valsts noteiktais maksimālais siltumenerģijas tarifa līmenis. No š.g. 1. maija situācija mainījusies , beidzoties atbalstam, mājsaimniecībām tiek piemēroti spēkā esošie tarifi.

Informācija par siltumapgādes tarifiem Baložu pilsētā pieejama  SIA  “Baložu komunālā saimniecība“ mājas lapā: https://sia-bks.lv/lv/jaunumi.

No kopējām SIA “Baložu komunālā saimniecība” siltumapgādes  izmaksām lielāko īpatsvaru tarifā veido no SIA “ Baložu siltums“ iepirktās siltumenerģijas izmaksas, kas sastāda 96,2%.

SIA “Baložu komunālā saimniecība” informē, ka komunālo pakalpojumu rēķinos ar 2023.gada maiju ir ievērojami pieaugusi maksa par karstā ūdens sildīšanu un cirkulāciju.

Noslēdzoties apkures sezonai, sadārdzinājums minētajai rēķina pozīcijai ir novērojams ik gadu, jo atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai siltumenerģijas sadalījuma metodikai vasarā tiek piemērota atšķirīga aprēķina kārtība.

Sadārdzinājums par karstā ūdens sildīšanu maijā, salīdzinot ar aprīli (apkures sezona šogad noslēdzās aprīļa beigās), ir lielāks nekā parasti pēc apkures sezonas noslēguma, jo no š. g. 1. maija mājsaimniecībām vairs netiek piemērots valsts atbalsts centralizētās siltumenerģijas (t. sk. siltumenerģijas, kas patērēta karstā ūdens sildīšanai dzīvojamā mājā) pakalpojuma maksas daļējai kompensācijai.

Šobrīd SIA “Baložu komunālās saimniecības” siltumenerģijas gala tarifs ir 156,44 EUR/MWh (bez PVN), bet līdz š. g. 1. maijam mājsaimniecībām šī maksa bija 109.644 EUR/MWh (bez PVN), jo tika piemērots valsts atbalsts (46.796 EUR/MWh).

Kāpēc atšķiras karstā ūdens uzsildīšana dažādās Baložu pilsētas daudzdzīvokļu mājās?

Katrā dzīvojamā mājā atšķiras iekšējās sistēmas: tīklu garumi, to izvietojums, cirkulācijas cilpu skaits, izolācijas kvalitāte, kā arī atšķiras tas, cik korekti tiek nolasīti un iesniegti karstā ūdens skaitītāju rādījumi mēneša beigās – visi šie faktori ietekmē karstā ūdens izmaksas.

Vasaras periodā (par vasaras periodu tiek uzskatīti mēneši, kad nav pieslēgta apkure, provizoriski - maijs; jūnijs; jūlijs; augusts; septembris) siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai neaprēķinās vienādi visām mājām:

  1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās nav karstā ūdens cirkulācija, karstā ūdens uzsildīšanas maksu aprēķina sekojoši: ēkas kopējo siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens uzsildīšanai (MWh) reizina ar spēkā esošo siltumenerģijas tarifu (šobrīd 156.44 EUR/MWh), un iegūto skaitli sadala ar ēkas kopējo iesniegto karstā ūdens patēriņu (m3).
  2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās ir karstā ūdens cirkulācija, karstā ūdens uzsildīšanas maksa maija mēnesī bija 156.44EUR/MWh x 0.08=12.515 EUR/m3. Siltumenerģija tiek patērēta gan karstā ūdens uzsildīšanai, gan karstā ūdens cirkulācijai. Tiek aprēķināts siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens uzsildīšanai – ēkas kopējais karstā ūdens patēriņš (m3) x 0.08. Karstā ūdens cirkulācijas siltumenerģijas patēriņš tiek aprēķināts sekojoši: ēkas kopējais siltumenerģijas patēriņš – siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens uzsildīšanai. Karstā ūdens cirkulācijas siltumenerģijas patēriņa apjoms tiek dalīts proporcionāli mājas dzīvokļu īpašumu skaitam.