Par ūdens un apkures atslēgšanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

BALOŽU PILSĒTAS DOME

Saistošie noteikumi Nr.3/2002

(protokols Nr.15,3.paragr.)

2002.gada 20.martā

Rīgas raj.Baložu pilsētā

 

PAR ŪDENS UN APKURES  ATSLĒGŠANAS KARTĪBU

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS

Izdoti saskaņā ar likuma "par pašvaldībam"  21.un 43.pantu

 

1.Jebkura darbība,kas saistīta ar plānotām izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju  siltumsistēmā vai siltumsistēmas un ūdensapgādes atslēgumu,veicama tikai saskaņā ar PU "Baložu komunālā saimniecība"  atļauju,pamatojoties uz  ieinteresētās personas rakstisku iesniegumu.

2.Iesniegumu izskata PU "Baložu komunālā saimniecība" direktors darba dienas laikā un paziņo iesniedzējam par pieņemto lēmumu.

3.Noteikumu 1.punktā norādītos darbus veic katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā norīkots darbinieks pēc  atļaujas saņemšanas un darbu apmaksas. 

4.Par darbu izpildi 3.punktā norādītajā laikā noteikta sekojoša apmaksa:

 

Darbu nosaukums

Apmaksas apmērs  (Ls)

Siltumtīkla stāvvada    atslēgšana un karstā ūdens stāvvada  atslēgšana

10,00 Ls

 

14.23 EUR

 

Aukstā  ūdens atslēgšana un karstā ūdens atslēgšana mājās ,kurās nav karstā ūdens cirkulācija

 3,00 Ls

 

4.27 EUR

 

Ja darbi  izpildāmi  citā laikā,noteikta  sekojoša apmaksa:

 

Darba nosaukums

Apmaksas apmērs (Ls)

Siltumtīkla stāvvada  atslēgšana un karstā ūdens  stāvvada atslēgšana

25,00Ls

 

35.57 EUR

 

Aukstā ūdens  atslēgšana un karstā ūdens atslēgšana mājās ,kurās nav karstā ūdens cirkulācija

10,00Ls

 

14.23 EUR

 

5.Par šo noteikumu neievērošanu PU "Baložu komunālā saimniecība" direktors sastāda  administratīvo protokolu un nosūta to izskatīšanai  Administratīvai komisijai,kas uzliek  naudassodu no 25,00 Ls (35.57 EUR) līdz 50,00 Ls (71.14 EUR).

6.Administratīvais sods  neatbrīvo no pārkāpuma seku novēršanas.

7.Šie noteikumi neattiecas uz avārijas seku likvidēšanas darbiem.

 

Balozu pilsētas Domes pr-tājs:                                      A.Adats