Publiskojamā informācija

 

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publicētā informācija

1

kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi

Stratēģiskie mēŗķi 2016.-2018. gadiem, Stratēģiskie mērķi 2019.-2021.gadiem, Vidēja Termiņa darbības stratēģija 2019.-2021. gadiembudžets 2018, 2019, 2020, finanšu mērķi 2019-2021Stratēģiskie mērķi 2022.-2024. gadamFinanšu mērķi 2023Stratēģisko mērķu izpilde 2023Budžeta izpilde 2023Budžets 2024.
2

ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

 

Sabiedrības galvenie darbības veidi, NACE klasifikators:

  • Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00);

  • Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);

  • Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana. (35.30);

  • Ēku uzturēšanas un ainavu kopšanas pakalpojumi (81);

  • Cita veida tīrīšanas darbības (81.29);

  • Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32)

  • Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);

  • Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30).

3 kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti Stratēģisko mērķu izpilde 2016Finanšu mērķu izpilde 2017. gads, 2018. gads2019. -2021.gads2022. gads
4 veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Sabiedrība veic nodokļu atskaitījumus valsts un pašvaldības budžetos, Sabiedrība 2018. gada jūnijā veica dividenžu maksājumu EUR 202.45 apmērā Ķekavas novada pašvaldībai.

Nodokļu maksājumi 2017.gadā

Nodokļu maksājumi 2018. gadā

Nodokļu maksājumi 2019. gadā

Nodokļu maksājumi 2020. gadā

Nodokļu maksājumi 2021. gadā

Nodokļu maksājumi 2022.gadā

Nodokļu maksājumi 2023.gadā

5 informāciju par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu Informācija par saņemto finansējumu
6 kapitālsabiedrības izstrādātie starpperiodu pārskati

2018. gads: 1.ceturksnis2.ceturksnis3.ceturksnis 

2019. gads: 1.ceturksnis2.ceturksnis3.ceturksnis

2020.gads: 1.ceturksnis2.ceturksnis3.ceturksnis

2021.gads: 1.ceturksnis2.ceturksnis3.ceturksnis

2022. gads: 1.ceturksnis2.ceturksnis3.ceturksnis

2023. gads: 1.ceturksnis2.ceturksnis3.ceturksnis

2024. gads: 1.ceturksnis

7 zvērināta revidenta pārbaudīti gada pārskati

2016. gads: 1.daļa2.daļa3.daļa4.daļa

2017. gads: 1.daļa2.daļa3.daļa,revidentu ziņojums

2018. gads: 1.daļa2.daļa3.daļa

2019.gads: Gada pārskats ar revidentu ziņojumu

2020. gads: Gada pārskats ar revidentu ziņojumu

2021. gads: Gada pārskats ar revidentu ziņojumu

2022.gads: Gada pārskats ar revidenta ziņojumu 2022

2023.gads: Gada pārskats ar revidenta atzinumu

8 informācija par īpašuma struktūru

SIA "Baložu komunālā saimniecība": 

- 100% apmērā ir Ķekavas novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība.

- Kapitālsabiedrības pamatkapitāls uz 15.09.2023. – 3 699 288.00  EUR .

- Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

9 informācija par organizatorisko struktūru  Organizatoriskā struktūra
10

informācija par saņemtajiem/veiktajiem ziedojumiem, ziedošanas stratēģiju un kārtību

Sabiedrība nepieņem ziedojumus un neveic ziedošanu atbilstoši likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 27. panta (2) daļai.

11 informācija par iepirkumiem Informācija par iepirkumiemIepirkumu plāns 2024.gadam
12

statūti

Statūti
13

valdes reglaments

Valdes reglaments
14

informācija par valdes locekļiem un to atalgojumu

Valdes atalgojums, Informācija par valdes locekļiem
15

informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, lēmumi

Informācija par dalībnieku sapulču lēmumiem
16

atalgojuma politika

Darba samaksas noteikumi 
17

datu aizsardzība

Datu apstrādes un informācijas aizsardzības noteikumi

Sīkfailu politika

Privātuma atrunas noteikumi

18 pretkorupcijas pasākumi Pretkorupcijas pasākumu plāns 2022.-2024. gadam