Apstiprināts jauns siltumapgādes tarifs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 66

Rīgā 2023. gada 25. maijā (prot. Nr. 21, 2. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2022.gada 1.decembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA", reģistrācijas numurs: 40003201921, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128 (turpmāk – SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"), iesniegumu (2022.gada 1.decembris Nr.1-14/22/164) ar tam pievienoto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu un 2023.gada 10.februārī, 5.aprīlī un 9.maijā – papildu informāciju, izmaksu pamatojošos dokumentus un precizētu tarifu projektu (2023.gada 10.februāris Nr.1-14/23/27, 2023.gada 5.aprīlis Nr.1-14/23/57 un 2023.gada 9.maijs Nr.1-14/23/65) (turpmāk – tarifu projekts).

Regulators konstatē

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk – Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk – Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatoram publicēja 2022.gada 2.decembrī (Latvijas Vēstnesis, 2022, 234.nr.) un 2022.gada 5.decembrī nosūtīja Ķekavas novada pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā un SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" nav saņemti.

3. SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" saskaņā ar Metodikas 43.14apakšpunktu ir iesniegusi tarifu projektu, kurā tarifu veidojošajās izmaksās iekļauti iepriekšējā perioda neparedzētie ieņēmumi, attiecinot neparedzētos ieņēmumus uz viena gada periodu un vienlaicīgi aprēķinot tarifu projektu bez neparedzētajiem ieņēmumiem pēc viena gada perioda beigām.

4. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā un 1.1daļā minētos gadījumus.

5. No Metodikas 43.8punkta izriet, ka Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies iepirktās siltumenerģijas cena vai komersantam ir izveidojušies neparedzētie ieņēmumi vai izmaksas. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par izmaksu un ieņēmumu izmaiņām.

6. Metodikas 43.9punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

7. Metodikas 43.151. līdz 43.154.apakšpunkts noteic kārtību, kā komersantam, kas ir saņēmis Metodikas 43.8punktā minēto atļauju pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, gadījumā, ja komersantam ir izveidojušās neparedzētās izmaksas vai ieņēmumi, jārīkojas, lai realizētu tiesības iesniegt Regulatoram siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu, kas ietver neparedzēto izmaksu komponenti.

8. SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas iepirktās siltumenerģijas izmaksas.

9. SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

2. Regulators secina, ka SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA", sniedzot siltumenerģijas apgādes pakalpojumus, ir iespējamas iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņas. Tādējādi, lai SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" būtu tiesiska iespēja savlaicīgāk reaģēt uz iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, ir pamatoti izdot Regulatora atļauju SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā un gadījumā, ja iepriekšējā finanšu gadā komersantam ir izveidojušās neparedzētās izmaksas vai ieņēmumi saskaņā ar Metodikas 43.14punktā minētajām izmaksu pozīcijām.

3. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas izdošanai ir šis lēmums par SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA".

4. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus par tarifiem, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Atļauja SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā vai, ja ir izveidojušies neparedzētie ieņēmumi vai izmaksas, nozīmē SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāmi atļaujas nosacījumi:

– SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja iepirktās siltumenerģijas cena būs zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā un ja iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņas ietekmē siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksu samazinājumu, kas rada vismaz 0,50 EUR ietekmi uz gala tarifu;

– SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku (Metodikas 43.153.apakšpunktā noteiktajā termiņā) noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja iepriekšējā finanšu gadā radušies neparedzētie ieņēmumi, pieskaitot siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifam neparedzēto ieņēmumu komponenti (EUR/MWh).

Šādi nosacījumi nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 1., 5.pantam un 20.panta pirmajai daļai, nosacījumi ir samērīgi ar SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim – piešķirt tiesības SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

6. Saņemot no SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķinātajiem tarifiem, Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegto tarifu atbilstību Metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" aprēķinātajiem tarifiem. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" iesniegto tarifu neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegto tarifu pamatojumu, tarifi nestāsies spēkā SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7. un 14.punktu, 31.22., 33.17., 34.14. un 41.2.apakšpunktu, 43.8 un 43.14, 43.15, 43.16 un 52.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.pantu, 9.panta pirmās daļas 1., 3. un 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu un 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 120,15 EUR/MWh;

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 25,92 EUR/MWh;

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 0,07 EUR/MWh;

1.4. siltumenerģijas gala tarifu 146,14 EUR/MWh;

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2023.gada 1.jūlija līdz 2024.gada 30.jūnijam;

3. apstiprināt SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

3.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 120,15 EUR/MWh;

3.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 28,58 EUR/MWh;

3.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 0,07 EUR/MWh;

3.4. siltumenerģijas gala tarifu 148,80 EUR/MWh;

4. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 3.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2024.gada 1.jūlija;

5. piešķirt SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā un gadījumā, ja iepriekšējā finanšu gadā komersantam ir izveidojušās neparedzētās izmaksas vai ieņēmumi saskaņā ar Metodikas 43.14punktā minētajām izmaksu pozīcijām;

6. noteikt atļaujas termiņu – līdz stāsies spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA";

7. noteikt atļaujas nosacījumus:

7.1. SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" pienākumu turpmāk pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja iepirktās siltumenerģijas cena būs zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā un ja iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņas ietekmē siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksu samazinājumu, kas rada vismaz 0,50 EUR ietekmi uz gala tarifu;

7.2. SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" pienākumu pašai saskaņā ar Metodiku (Metodikas 43.153.apakšpunktā noteiktajā termiņā) noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja iepriekšējā finanšu gadā radušies neparedzētie ieņēmumi, pieskaitot siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifam neparedzēto ieņēmumu komponenti (EUR/MWh);

8. uzdot SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" iesniegt Regulatoram neparedzēto izmaksu vai ieņēmumu aprēķinus atbilstoši Metodikas 43.151.apakšpunktam, sākot ar informāciju par 2023.finanšu gada periodu;

9. uzdot SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" iesniegt Regulatoram informāciju par iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām trīs darbdienu laikā;

10. atcelt no 2023.gada 1.jūlija:

10.1. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 13.decembra lēmumu Nr.154 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 247.nr.);

10.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 27.septembra lēmumu Nr.150 "Par tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 198.nr.);

10.3. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 12.oktobra lēmumu Nr.194 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 200.nr.);

10.4. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2023.gada 23.marta lēmumu Nr.45 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem no 2023.gada 1.maija" (Latvijas Vēstnesis, 2023, 62.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājas p.i. padomes locekleA. Upena

 

https://www.vestnesis.lv/op/2023/102.21