Par tehnisko noteikumu izsniegšanu

SIA „Baložu komunālā saimniecība” informē, ka tehniskos noteikumus par pieslēguma iespējām pie Baložu pilsētas centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem var saņemt SIA „Baložu komunālā saimniecība”, iesniedzot sekojošus dokumentus:

1.      Fiziskas vai juridiskas personas iesniegums;

2.      Zemes īpašuma tiesību apliecinošs dokuments – Zemesgrāmatu akts (kopija);

3.      Zemes gabala robežu plāns (kopija);

4.      Topogrāfiskais plāns ar inženiertīkliem (ja iespējams-digitālais) – pēc pieprasījuma;

5.      Dati par paredzamo ūdens patēriņu un novadāmo notekūdeņu daudzumu diennaktī;

6.      Pilnvara, ja tehniskos noteikumus nepieprasa būvdarbu pasūtītājs;

7.      Visu kopīpašnieku rakstveida piekrišana vai kopīgs tehnisko noteikumu pieprasījums, ja Zemesgrāmatā nostiprinātas zemes gabala īpašuma tiesības domājamo daļu kopīpašniekiem (LR Civillikuma p.1067., p.1068.);

8.      Zemes nomas līgums (kopija), ja tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks (Būvniecības likuma 11.p.) un līgumā iznomāšanas mērķis atbilst tehnisko noteikumu pieprasījumam. Pārējos gadījumos – iznomātāja rakstiska piekrišana;

9.      Ēkas apsaimniekotāja (ja tāds ir) piekrišana – pēc pieprasījuma;

10.  Notariāli apliecināta ūdensvada un (vai) sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkla īpašnieka atļauja, ja pievienojums tiks plānots pie SIA „Baložu komunālā saimniecība” nepiederošā ūdensvada un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkla;

11.  Notariāli apliecināta atļauja no zemes īpašnieka, caur kura zemi tiks būvēti ūdensvada un (vai) kanalizācijas tīkli, ja pievienojums tiks veikts pie SIA „Baložu komunālā saimniecība” tīkliem;

12.  Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīta papildus informācija;

Pēc minēto dokumentu iesniegšanas, saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem, tehniskie noteikumi tiek izsniegti 30 kalendāra dienu laikā.