Baložos atklāta jauna ūdensapgādes atdzelžošanas stacija

2011. gada 24. augustā Bērzu ielā 10, Baložu pilsētā tika atklāta jaunā ūdensapgādes atdzelžošanas stacija. Būvdarbu līgums tika noslēgts 2009. gada 19. oktobrī projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta, Baložu pilsētā” ietvaros starp SIA „Baložu komunālā saimniecība” un Konsorciju „Koger un Partneri”. Projekta realizācija notiek ar Eiropas Kohēzijas fonda un Valsts budžeta līdzfinansējumu. Akceptētā būvdarbu līguma summa ir LVL 472 301,21.

Līguma ietvaros:

  • Izbūvētas 3 jaunas artēziskās akas ar kopējo jaudu 30 l/s, Bērzu iela 10, Baložos

  • Izbūvēts jauns tīrā ūdens rezervuārs (V = 620 m3) , Bērzu iela 10, Baložos

  • Izbūvēta jauna ūdens sagatavošanas stacija (Q = 160 m3/h) , Bērzu iela 10, Baložos

  • Izbūvēta jauna 2. pacēluma sūkņu stacija (Q = 160 m3/h) , Bērzu iela 10, Baložos

Baložu pilsētas iedzīvotājam tas nozīmē, ka uzsākta ūdens padeve, kas atbilst Eiropas standartiem. Stacijas testēšanas režīmā tika ņemti ūdens paraugi un salīdzināti analīžu rezultāti. Jau darbības

sākumposmā tika konstatēts, ka dzelzs saturs pilsētas ūdensapgādes sistēmā samazinājies no 1.04mg/l uz 0.139mg/l, t.i. dzels saturs samazinājies gandrīz 10 reizes. Papildus SIA „Baložu komunālā saimniecība” ir veikusi pilsētas maģistrālo cauruļvadu skalošanu, lai pēc iespējas ātrāk savā mājoklī katrs iedzīvotājs saņemtu tīru ūdeni. Tiek plānots, ka gada laikā arī Titurgas iedzīvotājiem tiks nodrošināta ūdens padeve no jaunās ūdens atdzelžošanas stacijas, kur pašlaik ūdeni piegādā AS „Rīgas ūdens”.

SIA "Baložu komunālā saimniecība"

valdes locekle

Olita Krastiņa