PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS „Šķeldas katlumājas ar jaudu 8 MW/st izbūve Baložu ielā 4, Baložos” (ID.NR.BKS2013/05) REZULTĀTIEM

 Kf un_ES

 

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, reģistrācijas Nr.40003201921, adrese: Kr.Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV- 2128, saistībā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitāti „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” veica iepirkuma procedūru „Šķeldas katlumājas ar jaudu 8 MW/st izbūve Baložu ielā 4, Baložos” ID Nr.BKS2013/05.

Iepirkuma priekšmets ir Baložu pilsētas šķeldas katlumājas ar jaudu 8MW/st būvniecība saskaņā ar „atslēgas” projektu līguma noteikumiem.

SIA „Baložu komunālā saimniecība” Iepirkuma komisija 2013.gada 22.maijā pieņēma lēmumu piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu SIA „Merks” (reģistrācijas Nr. 40003304295). Pretendenta piedāvātā līgumcena LVL 3 019 609,30 (bez PVN).