Siltumtīklu modernizācija Titurgā pabeigta

Ķekavas novada pašvaldība ir deleģējusi komunālos pakalpojumus Baložu pilsētā veikt SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”.  Lai spētu nodrošināt augstāku siltumenerģijas pārvades pakalpojumu kvalitāti, SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” realizē Eiropas Savienības (ES) līdzfinansētu projektu „Siltumtīklu modernizācija Titurgā”. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" ietvaros saskaņā ar līgumu Nr. Nr. 4.3.1.0/17/A/011, kas 2018.gada 22.maijā tika noslēgts starp SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” un Centrālo finanšu un līguma aģentūru. ES KF līdzfinansējums veido 40% no attiecināmajām izmaksām.

Būvdarbi ir pabeigti un nodoti ekspluatācijā. Būvdarbu gaitā tika rekonstruēta novecojošā siltumtrase 3374 m (kopā turpgaitas un atpakaļgaitas caurules). Rekonstruēto siltumtrašu kopgarums ir 1687 m, tai skaitā, projekta ietvaros tika rekonstruēta siltumtrase ar rūpnieciski izolētām caurulēm (zemē ieraktas) 805 m garumā un ēku pagrabos 882 m (tranzītā līdz siltummezgliem).

Projekta būvdarbus veica SIA “SILTUMTEHSERVISS” reģ. nr. 42402005862 par līgumcenu EUR 551 261,88 bez PVN. Būvuzraudzību veica A/S “Inspecta Latvia” reģ. Nr. 40003130421 par līgumcenu EUR 11 875,00 bez PVN.

Vēlamies pateikties Baložu pilsētas iedzīvotājiem par sapratni būvdarbu laikā.

SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”